1 Dàn Nóng kết nối 2 Dàn Lạnh

1 Dàn nóng Multi  MKC50RVMV (2HP)

 Kết Nối
2 Dàn lạnh
CTKC35RVMV (1.5 HP)

       22.454.000 đ   23.577.000đ

Tiết kiệm điện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

1 Dàn nóng Multi  MKC70SVMV (3HP)

 Kết Nối
2 Dàn lạnh CTKC35RVMV (1.5 HP)

       27.909.000 đ   29.304.000đ

Tiết kiệm điện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

1 Dàn nóng Multi  MKC70SVMV (3HP)

 Kết Nối
1 Dàn lạnh
CTKC35RVMV (1.5 HP)
1 Dàn lạnh CTKC50SVMV (2HP)

       30.363.000 đ   31.881.000đ

Tiết kiệm điện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

1 Dàn Nóng kết nối 3 Dàn Lạnh

1 Dàn nóng Multi  MKC50RVMV (2HP)

 Kết Nối 2 Dàn lạnh CTKC25RVMV (1 HP) 1 Dàn lạnh CTKC35RVMV (1.5 HP)

       25.727.000 đ   26.713.000đ

Tiết kiệm điện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

1 Dàn nóng Multi  MKC70SVMV (3HP)

 Kết Nối
2 Dàn lạnh
CTKC25RVMV (1 HP)
1 Dàn lạnh CTKC35RVMV (1.5 HP)

       31.181.000 đ   32.740.000đ

Tiết kiệm điện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

1 Dàn nóng Multi  MKC70SVMV (3HP)

 Kết Nối
2 Dàn lạnh
CTKC25RVMV (1 HP)
1 Dàn lạnh CTKC50SVMV (2HP)

       33.636.000 đ   35.317.000đ

Tiết kiệm điện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

1 Dàn Nóng kết nối 4 Dàn Lạnh

1 Dàn nóng Multi  5MKM100RVMV (4HP)

 Kết Nối 2 Dàn lạnh CTKM25RVMV (1 HP) 1 Dàn lạnh CTKM35RVMV (1.5 HP)

1 Dàn lạnh CTKM50RVMV (2 HP)

       59.636.000 đ   61.425.000đ

Tiết kiệm điện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

1 Dàn nóng Multi  5MKM100RVMV (4HP)

 Kết Nối
2 Dàn lạnh
CTKM25RVMV (1 HP)
1 Dàn lạnh CTKM35RVMV (1.5 HP)

1 Dàn lạnh CTKM60RVMV (2.5 HP)

       61.364.000 đ   63.204.000đ

Tiết kiệm điện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

1 Dàn nóng Multi  5MKM100RVMV (4HP)

 Kết Nối 2 Dàn lạnh CTKM25RVMV (1 HP) 1 Dàn lạnh CTKM35RVMV (1.5 HP)

1 Dàn lạnh CTKM71RVMV (3 HP)

       61.455.000 đ   63.298.000đ

Tiết kiệm điện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

1 Dàn Nóng kết nối Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió và  Âm Trần " Cassette "

1 Dàn nóng Multi  5MKM100RVMV (4HP)

 Kết Nối 2 Dàn lạnh CTKM25RVMV (1 HP) 1 Dàn lạnh CTKM35RVMV (1.5 HP)

1 Dàn lạnh CDXM71RVMV (3 HP)

       64.091.000 đ   66.013.000đ

Tiết kiệm điện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

1 Dàn nóng Multi  5MKM100RVMV (4HP)

 Kết Nối 2 Dàn lạnh CTKM25RVMV (1 HP) 1 Dàn lạnh CDXM35RVMV (1.5 HP)

1 Dàn lạnh CDXM71RVMV (3 HP)

       67.818.000 đ   69.852.000đ

Tiết kiệm điện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

1 Dàn nóng Multi  5MKM100RVMV (4HP)

 Kết Nối 2 Dàn lạnh CDXM25RVMV (1 HP) 1 Dàn lạnh CDXM35RVMV (1.5 HP)

1 Dàn lạnh FFA60RV1V (2.5 HP)

       77.000.000 đ   79.311.000đ

Tiết kiệm điện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️